Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
27 C
Hanoi
Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
HomeDoanh NghiệpThanh lý tài sản cố định cần làm những thủ tục gì?

Thanh lý tài sản cố định cần làm những thủ tục gì?

Tài sản cố định là tư liệu sản xuất dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Vậy, thanh lý tài sản cố định là gì cùng các vấn đề pháp lý có liên quan là gì? Tư vấn luật sẽ giải đáp vấn đề này

1. Thanh lý tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là tư liệu sản xuất dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản cố định có giá trị lớn, được sử dụng lâu dài, ổn định qua nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh.

Thanh lý tài sản cố định là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ.

2. Hồ sơ cần chuẩn bị thanh lý tài sản cố định là gì?

Hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

+ Quyết định thanh lý TSCĐ

+ Biên bản thanh lý TSCĐ

+ Biên bản đánh giá lại TSCĐ

+ Thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ

+ Thanh lý hợp đồng kinh tế bán TSCĐ

+ Hợp đồng kinh tế bán TSCĐ được thanh lý

+ Hóa đơn bán TSCĐ nguyên lý kế toán

+ Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ

+ Biên bản giao nhận TSCĐ

+ Biên bản kiểm kê tài sản cố định

+ Biên bản hủy tài sản cố định

3. Trình tự thanh lý tài sản cố định là gì?

Căn cứ kết quả kiểm kê tài sản, quá trình theo dõi sử dụng, bộ phận cơ sở vật chất của doanh nghiệp lập tờ trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt danh mục thanh lý tài sản theo các mẫu quy định.

Bước 1: Dựa vào kết quả kiểm kê TSCĐ, lập giấy tờ trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt danh mục thanh lý tài sản theo các mẫu quy định.

Bước 2: Tiến hành quyết định thanh lý tài sản do thủ trưởng đơn vị làm quyết định này để thành lập hội đồng kiểm kê, đánh giá lại tài sản.

Bước 3: Doanh nghiệp thành lập hội đồng thanh lý và kiểm kê, đánh giá tài sản của doanh nghiệp

Hội đồng thanh lý tài sản cố định gồm:

+Thủ trưởng đơn vị: Chủ tịch Hội đồng;

+ Kế toán trưởng, kế toán tài sản;

+ Trưởng (hoặc phó) bộ phận cơ sở vật chất, cán bộ phụ trách tài sản;

+ Đại diện đơn vị trực tiếp quản lý tài sản thanh lý

+ Hiểu biết đầy đủ về tính năng kỹ thuật của tài sản thanh lý.

+ Phải có mặt của đại diện đoàn thể: công đoàn, phòng thanh tra nhân dân trường hợp cần.

Bước 4: Thực hiện thanh lý theo hội đồng thanh lý, quản lý tài sản trình thủ tưởng đơn vị trình thủ tưởng đơn vị quyết định hình thức xử phạt kiểm tra tài sản, bán hoặc hủy tài sản.

Bước 5: Tiến hành tổng hợp, xử lý và thanh lý tài sản đơn vị, Hội đồng thanh lý tiến hành lập bản thanh lý tài sản cố định đem giao cho bộ phận kế toán ghi giảm phần TSCĐ theo quy định của nhà nước.

4. Mẫu quyết định về thanh lý tài sản cố định

 

Công ty ………………..             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: …./QĐ-TLTS                    ……………, ngày …… tháng …… năm 20

 

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc thanh lý tài sản cố định)

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………………

Căn cứ vào Thông tư số 45/2013/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 25 tháng 04 năm 2013

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của công ty sau khi kiểm tra, một số tài sản cố định của công ty đã ………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thanh lý các tài sản cố định sau của công ty :

  1. Tên: TSCĐ ……………………………………….

Nhãn hiệu :

Nước sản xuất: …………………………….

Năm sản xuất: ………………………

  1. Tên: TSCĐ ……………………………………….

Nhãn hiệu :

Nước sản xuất: …………………………….

Năm sản xuất: ………………………

Điều 2. Ban thanh lý tài sản cố định cùng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

–        Phòng kế toán

–        Phòng …                                                                           GIÁM ĐỐC

 

 

Tư vấn luật cung cấp dịch vụ pháp lý với chi phí thấp giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý nhanh chóng và chính xác nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi, với đội ngũ Luật sư giỏi sẽ hỗ trợ tư vấn tận tâm.

 

 

 

Tư vấn luật online
Tổng đài: 0918.22.99.88

TƯ VẤN LUẬT TƯƠNG TỰ

TƯ VẤN LUẬT NỔI BẬT

CÁC TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN