thời điểm giao kết hợp đồng dân sự - Gọi luật sư: 0919 06 04 86