gây tổn hại cho sức khỏe của người khác - Gọi luật sư: 0973.427.086