gây tổn hại cho sức khỏe của người khác - Gọi luật sư: 0919 06 04 86