các trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu - Gọi luật sư: 0973.427.086